Red Hat Enterprise Linux 按版本号各历史版本_百度盘下载_不定期更新_从V4.0到V8.5

全系列百度云下载地址

从v4.0-v6.10,既有i386版本,也有x86_64版本,即存在32位和64位版本

从7.0开始,只有x86_64,即64位版本

版本说明:

rhel-server-7.0-x86_64-boot.iso 启动盘,64位
rhel-server-7.0-x86_64-dvd.iso 标准版,64位
rhel-server-6.8-i386-dvd.iso 标准版,32位


Red Hat 主流版本如下:
rhel-server-6.8-i386-dvd.iso
rhel-server-7.0-x86_64-dvd.iso
rhel-server-7.6-x86_64-dvd.iso
rhel-8.0-x86_64-dvd.iso
rhel-8.1-x86_64-dvd.iso
rhel-8.2-x86_64-dvd.iso
rhel-8.3-x86_64-dvd.iso

Red Hat Enterprise Linux 8

发布版本下载地址
8.5https://pan.baidu.com/s/15lHBXAEdTAW1QWkby-gWOw
提取码:d3d0
8.4https://pan.baidu.com/s/1_auJI6eYeToX8aSiWwFvzQ
提取码:njxz
8.3https://pan.baidu.com/s/1X3215WHhc5F-7NF9zI4mwQ
提取码:3d1u
8.2https://pan.baidu.com/s/1XlkhTFC3I8LeapPbnbDsTg
提取码:qlxa
8.1https://pan.baidu.com/s/1ga6kDYyD6mO2anLUveRSzA
提取码:24yo
8.0https://pan.baidu.com/s/1Phw_IQwHFlGBQZERnHJaQw
提取码:1n16

Red Hat Enterprise Linux 7

发布版本下载地址
7.9https://pan.baidu.com/s/1UIRLHu2uasNHAWYH2tYzEQ
提取码:ljv1
7.8https://pan.baidu.com/s/12Ek7F5LpL0Jsnr6_k_iVXQ
提取码:vgqt
7.7https://pan.baidu.com/s/1J9Y-Yd6qgm-dqk-QUz7Knw
提取码:vr31
7.6https://pan.baidu.com/s/1YtO2DkeF6y-erHjIkt1nzQ
提取码:660j
7.5https://pan.baidu.com/s/13H9TfYzyhVTYWR8E5w1z8Q
提取码:eq8k
7.4https://pan.baidu.com/s/1VG7GVj-x2bZscGimLxYIlg
提取码:h4g9
7.3https://pan.baidu.com/s/19lCyPVJLwKjR54i0mbsdTw
提取码:8wjk
7.2https://pan.baidu.com/s/1AVlPotNv8GmaTD7eoQmq-g
提取码:85id
7.1https://pan.baidu.com/s/1lIO6zplxiEyQsJDOtn_XIg
提取码:bx3t
7.0https://pan.baidu.com/s/16VNY8qfNzsWeLcIqJeGHPg
提取码:qtnm

Red Hat Enterprise Linux 6

发布版本下载地址
6.10https://pan.baidu.com/s/1PSoHJDTmXfrd9cLMSUnS-g
提取码:1ye5
6.9https://pan.baidu.com/s/1I38L_20uILZVz5Q0QKrQmQ
提取码:ggjf
6.8https://pan.baidu.com/s/1wbERpDRXSRS8OTIiqCmt1Q
提取码:87r5
6.7https://pan.baidu.com/s/1FGB_mFpFbgYEl9gLIGhXZA
提取码:amkc
6.6https://pan.baidu.com/s/17FAcNhSzyR8jNhxsCU8oUg
提取码:wqbr
6.5https://pan.baidu.com/s/1Uj_arAqWGKYZ3xNvF_WR1g
提取码:qvtc
6.4https://pan.baidu.com/s/1Tu2mNLtqORYyE0wsW2keDg
提取码:g2k4
6.3https://pan.baidu.com/s/17RdU3Wu8CN__W6imRSouow
提取码:anrf
6.2https://pan.baidu.com/s/1Kc7kSubgumzlFz0bmz0cWQ
提取码:1kpd
6.1https://pan.baidu.com/s/1WuKtapnrimPgGydwzcnX4w
提取码:vs6r
6.0https://pan.baidu.com/s/1XLr6Yx-BlShE1SovY4sZlw
提取码:4xid

Red Hat Enterprise Linux 5

发布版本下载地址
5.11https://pan.baidu.com/s/15VPNTbR5RxuhVBPPtGW5SA
提取码:xpa7
5.1https://pan.baidu.com/s/1sJdqybJrJlyGmlxvJw-Odg
提取码:29eq
5.9https://pan.baidu.com/s/1wL1lVpPrYdT7-4Ci09bZNg
提取码:up36
5.8https://pan.baidu.com/s/1y4B1KjzR-dNfGu9LHxkxHQ
提取码:n6yq
5.7https://pan.baidu.com/s/170a0_dFaepzzjKQ1cQjCuw
提取码:wsw8
5.6https://pan.baidu.com/s/1J0KgN4zmsYZI4etuwMbe2Q
提取码:ecda
5.5https://pan.baidu.com/s/1oB-vMu-duZ-Xmv_ZFJJY-A
提取码:uo16
5.4https://pan.baidu.com/s/1wYaRclDsWsHbrHE-77Ahqg
提取码:0w1w
5.3https://pan.baidu.com/s/13k2Dk8PMOdgAVJr8aKzC3A
提取码:v80q
5.2https://pan.baidu.com/s/1GosbaJwJVRj1ZY3OYgR4Kw
提取码:bmch
5.1https://pan.baidu.com/s/17SYr2o3QkdGFSZbgtab_iA
提取码:bw0f
5.0https://pan.baidu.com/s/1iR-chsd7h8Ui0P02TVWhow
提取码:e889

Red Hat Enterprise Linux 4

发布版本下载地址
4.8https://pan.baidu.com/s/1aaE-s-cZkH-GdEmQeaAs6A
提取码:nw7o
4.7https://pan.baidu.com/s/1UsnYQRqyLSy5x0vCEr2n2g
提取码:tyyr
4.6https://pan.baidu.com/s/1JyFejwPqga2O1X9OnjAb2w
提取码:4eic
4.5https://pan.baidu.com/s/1TAcfwZEizchSE-Llo1Yj9g
提取码:rz44
4.4https://pan.baidu.com/s/1-vjneP7wzSbWy_APHLcXAA
提取码:79kx
4.3https://pan.baidu.com/s/1hlbyOcvgtz86lWcOAtEDkg
提取码:xrq8
4.2https://pan.baidu.com/s/1RQwUqS3K4M0rMnZOUnFseQ
提取码:wwc7
4.1https://pan.baidu.com/s/18HMxo7H88ZEgbS8dWm8eUA
提取码:3nd4
4.0https://pan.baidu.com/s/1xmF953hhn1FZIw8cfCbzHw
提取码:py8d

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注